Koleżanki i Koledzy Architekci,

W maju b.r. przypada 10. rocznica powstania samorządu zawodowego architektów. Oznacza to, że już od 10 lat Izba Architektów RP sprawuje pieczę nad rejestracją osób wykonujących zawód, nad przestrzeganiem obowiązków zawodowych i norm etycznych, nad obowiązkiem szkolenia oraz, że prowadzi działalność socjalną na rzecz swoich członków.

Nazwa naszego zawodu wywodzi się ze starogreckich słów αρχη [arché] (= początek, podstawa) oraz τεχνη [techné] = rzemiosło, sztuka.  Początek i podstawa działalności  Izby Architektów RP czyli arche  naszego samorządu zawodowego to art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalonej 2  kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, oraz Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. W momencie jej powołania, to właśnie na IARP, w wielkiej mierze, spoczęła odpowiedzialność na jakość naszej techne  - czyli dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu architekta w Polsce.
Redakcja RulON-u.

 Aktualności IARP

VIII Sprawozdawczy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 18 i 19 maja 2012 r. w Warszawie odbył się VIII Sprawozdawczy Zjazd Izby Architektów RP. Połączony był z obchodami jubileuszu 10-lecia powstania Izby Architektów RP. Zjazd poprzedził Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych (17 maja 2012 r).

Konwent Przewodniczących IARP

W dniach 16-18 kwietnia w Gdańsku i Sopocie obradował Konwent Przewodniczących Izby Architektów RP na temat prawnych aspektów wykonywania zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Posiedzenie było wspólnym przedsięwzięciem IARP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Urbanistów. Zapraszamy do lektury rozmowy z arch. Ryszardem Comberem, przewodniczącym Pomorskiej OIA i gospodarzem spotkania.
Więcej

Nowa oferta ubezpieczeniowa dla architektów IARP

Krajowa Rada IARP oraz PZU Życie przy współpracy z iExpert przygotowały nową ofertę grupowego ubezpieczenia na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników.
Więcej

Szkolenie:  Efektywność  energetyczna i trwałość budynków

Izba Architektów RP i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zapraszają na szkolenie pt. Efektywność  energetyczna i trwałość budynków szwajcarskie doświadczenia, które odbędzie się 24 maja 2012 roku w Hotelu Gromada Dom Chłopa przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.
Więcej

Komunikacja społeczna i PR Izby Architektów RP

Agencja CORE PR prezentuje katalog spraw z zakresu komunikacji społecznej i PR, którymi zajmowała się w czasie ponad rocznej współpracy z IARP.
Więcej

Ankieta ACE: Zawód architekta w Europie

Rada Architektów Europy (ACE) już po raz trzeci przeprowadza ankietę o zasięgu europejskim dotyczącą zawodu architekta. Ankiety są przeprowadzane co dwa lata i pozwalają na monitorowanie zmian w zawodzie architekta, głównie w świetle zmieniającej się sytuacji gospodarczej.
Więcej

 Prawo / Legislacja

Nowe rozporządzenia

Warto wiedzieć, że z dniem 29 kwietnia weszły w życie dwa Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.


Działania Komisji ds. Legislacji

Agenda spraw Komisji ds. Legislacji przy KRIA 
Więcej
oraz rozpoczęcie konsultacji ministerialnej wersji Kodeksu Budowlanego 
Więcej

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Poniżej zamieszczamy link do dokumentu rządowego dotyczącego przestrzennego zagospodarowania kraju - druk sejmowy nr 169. Zachęcamy do lektury tego obszernego i interesującego materiału.

 Wydarzenia

Projekt szkoły w Jacmel na Haiti – wyniki konkursu

Jacmel, Haili
Wyłoniono zwycięski projekt szkoły w Jacmel na Haiti, w konkursie organizowanym przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Fundację Polska – Haiti oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej

Edukacja architektów, dostęp do zawodu w Polsce i Europie

Jak przygotowywać do wykonywania zawodu architekta w zmieniającym się systemie edukacji oraz w jaki sposób odpowiedzieć na postulaty zmiany kryteriów dostępu do zawodu architekta i urbanisty? 13 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Edukacja architektów, dostęp do zawodu w Polsce i Europie, której organizatorem, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, była IARP.

Więcej

Warszawa zerwała umowę z Kerezem

Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej, autorstwa Christiana Kereza, nie będzie realizowany. Po 5 latach od rozstrzygnięcia konkursu, po burzliwych dyskusjach nad trafnością dokonanego wyboru przez komisję konkursową i po wydaniu 9,8 mln zł na prace związane z przygotowaniem tej inwestycji, władze Warszawy odstąpiły od umowy. Projekt, który miał zmienić pusty Plac Defilad i charakter centrum Warszawy, trafia do kosza.
Więcej

Konferencja ECOWEEK 2012

ECOWEEK


W dniach 17-18 maja 2012 r. Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz międzynarodowa organizacja ECOWEEK organizują w Krakowie konferencję Spotkanie w Zielonej Dzielnicy (Reunion in the Green District). Celem ECOWEEK jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie przyjaznych środowisku rozwiązań. Zaproszenie do udziału w wykładach i warsztatach jest adresowane do architektów, designerów, inżynierów, architektów krajobrazu oraz młodych profesjonalistów i studentów.

Więcej

Dzielnica Marzeń

Wykłady i ćwiczenia na wyższej uczelni dla uczniów szkół średnich, czyli projekt Dzielnica Moich Marzeń
Więcej

 Dostępne w księgarni W-A.pl

Album z twórczością polskiego architekta i dizajnera oraz książka należąca do kanonu urbanistyki, to nasze propozycje do biblioteczki architekta.

Maciej Jurkowski +8848 -414

Jurkowski
414 metry poniżej poziomu morza to największa depresja na Ziemi, 8848 metrów ma najwyższy szczyt. Twórczość Macieja Jurkowskiego, architekta i dizajnera, to różnorodny pejzaż sięgający od jednego ekstremum do drugiego. Album prezentuje najciekawsze jego projekty z dwudziestu lat pracy – od mebli, przez przedmioty użytkowe, architekturę, po rzeźby.

Urodzony w 1969 roku Jurkowski łączy tradycję rzemieślniczą, z którą zapoznał się w zakopiańskiej szkole Kenara, z wizjonerskim i artystycznym sposobem myślenia. Filozofia nakazująca dizajnerowi podążać w pracy nad każdym projektem od zidentyfikowania problemu do jego najprostszego rozwiązania jest mu obca. Początkiem jest dla niego raczej fascynacja – ideą, kształtem, materiałem – a rezultat ma nie tyle odpowiadać na istniejące potrzeby użytkownika, ile go zaskakiwać i zmieniać.

Więcej

Kevin Lynch Obraz Miasta

Obraz Miasta
Jedno z najważniejszych dzieł w historii urbanistyki.

Książka ta doczekała się w ciągu pierwszych 12 lat aż 10 wznowień, a istniejące od zarania komputerowe ogólnodostępne wersje pdf wciąż cieszą się imponującą ilością czytelników. Również innojęzyczne tłumaczenia znacznie przekraczają liczbę spotykaną wśród pozycji o tej tematyce. Najwyższy czas odrobić na polskim gruncie czytelniczym to niezręczne opóźnienie kulturowe.

– Wojciech Kosiński.


 Detale

Ważną składową Warsztatu Architekta jest PLATFORMA TECHNICZNA, mająca służyć doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów i poprawie jakości opracowywanej dokumentacji technicznej.
W ramach PLATFORMY TECHNICZNEJ wydawany będzie cyklicznie załącznik z materiałami informacyjno-szkoleniowymi BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH, przygotowywany w ramach współpracy z Izbą Architektów przez pracownię projektową i wydawnictwo ARCHI-PLUS, kierowaną przez dr. inż. arch. Przemysława Markiewicza.

Załącznik BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH zawiera 3 części:
1) Zilustrowany graficznie wybór praktycznych informacji technicznych z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli, dotyczący zagadnień z zakresu termoizolacji, akustyki budowlanej, oświetlenia i nasłonecznienia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono porównawcze zestawienie przegród budynku w wersji minimum, t.j. spełniającej obowiązujące przepisy i w wersji wysoko energooszczędnej, pozwalającej na uzyskanie standardu budynku pasywnego.
2) Wzorcowy zestaw szczegółowych detali architektoniczno-budowlanych dla wybranej technologii budowlanej, uwzględniający wszystkie charakterystyczne części budynku oraz styki technologiczne. W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono zestaw detali dla wentylowanych ścian trójwarstwowych ze ścianą osłonową ze spoinowanej cegły klinkierowej.
3) Przykłady typowych rozwiązań projektowych, a więc projekty różnego typu budynków, uwzględniające optymalne rozwiązania funkcjonalne, obowiązujące przepisy budowlane, zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, osiowania uwzględniające powiązanie konstrukcji budynku z kondygnacjami parkingowymi, itp. W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono przykład rozwiązania typowego budynku biurowego w zabudowie liniowej, z kondygnacją parkingową w przyziemiu budynku.

Wszelkie prezentowane w załączniku BIBLIOTEKA DETALI materiały należy traktować wyłącznie poglądowo. Ich wykorzystanie w jakiejkolwiek postaci, w dowolnej formie i na dowolnym polu eksploatacji, jest możliwe na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Zarówno Izba Architektów RP, jak i podmioty z nią współpracujące, w tym firma Archi-Plus, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki prawne i faktyczne zastosowania przez użytkowników Detali architektonicznych we wszelkich projektach budowlanych, dokumentacji powykonawczej lub innych dokumentach sporządzanych przez użytkowników z wykorzystaniem Detali architektonicznych.

Redakcja www.iarp.pl i www.detale.com.pl

Odpowiedzialność za zawartość dokumentacji spoczywa wyłącznie na projektancie.
Pobierz pakiet

 Zawód: Architekt

Czy polskie prawo chroni ład przestrzenny?

Każda podróż po Polsce i codzienny spacer po najbliższej okolicy naszego miejsca zamieszkania dostarcza niezbitych dowodów, że żyjemy w coraz większym urbanistycznym chaosie. Przewodniczący Komisji ds. Legislacji arch. Piotr Gadomski i przewodniczący WMOIA arch. Piotr Andrzejewski, w artykule zamieszczonym w Magazynie Zawód:Architekt, analizują prawne przyczyny takiego stanu rzeczy.
Więcej

Deregulacja czyli politycy w imię centralizacji

Jednym głosem o deregulacji. Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego w debacie nad zniesieniem art. 17, Konstytucji RP.
Więcej

 Varia

Deregulacja - polemika

Artykuł  arch. Andrzeja Pawlika z najnowszego wydania Z:A pt. Deregulacja. Jawa czy tylko seans spirytyzmu? zamieszczony w RulON-ie Zjazdowym, spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników, a zawarta w nim teza wywołała polemikę. Przedstawiamy tekst polemiczny inż. Ryszarda Kłosowskiego wraz z odpowiedzią A. Pawlika.

Jestem architektonicznym Talibem!

Borys Czarakcziew oświadcza, że jest architektonicznym Talibem i walczy z antyarchitektonizmem...
Więcej

Rażąco niska cena

Refleksje arch. Leszka Kołacza pod wpływem lektury propozycji zmian w  Ustawie Prawo  zamówień  publicznych.
Więcej

Szkicownik

Czy dobry architekt musi umieć rysować? Kiedyś odpowiedź była oczywista. Tak, musi. W przeciwnym wypadku nie zostałby architektem. Dzisiaj, w wyniku cyfrowej rewolucji, która nie ominęła naszego zawodu, takie pytanie nie wydaje się oczywiste. Wręcz przeciwnie - jego postawienie, to swoista prowokacja.
Odpowiedzi na to pytanie będziemy zamieszczać w kolejnych numerach RulON-u. W tym numerze publikujemy szkic architekta Wojciecha Wierdaka, który rysuje i jako pierwszy zamieszcza swoją pracę w RulON-owym Szkicowniku.

Wojciech Wierdak - Szkicownik